Begeleiding op school

Bij schoolbegeleiding komen zorg en onderwijs samen. Begeleiders bieden individuele leerinhoudelijke ondersteuning, begeleiding gericht op het reguleren van gedrag, het begeleiden tijdens de vrije sociale situaties (pauze en gymmomenten)  maar ook professionele praktische ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de school.
Ambulante begeleiding is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die door hun beperking of door gedragsproblemen binnen hun eigen onderwijsvorm onvoldoende tot leren kunnen komen. Ook is er begeleiding voor kinderen met een grote of specifieke zorgbehoefte.

'Individuele begeleiding op de eigen school'

Het kind krijgt begeleiding op de eigen school. Dat kan regulier onderwijs zijn, maar ook speciaal (basis)onderwijs en eventueel thuis. In overleg met school en ouders bespreken we wat de rol en taken van de begeleider zijn. We stellen doelen op en bepalen de strategie en methodiek. Het ontlasten en in zijn kracht zetten van de leerkracht is tevens een belangrijk doel van de begeleiding.

Enkele praktijkvoorbeelden:

  • Een 8-jarig meisje met ADHD heeft grote moeite haar aandacht te richten en komt niet tot leren. De begeleider werkt 2 uur per dag individueel met haar.
  • Een 11- jarige jongen heeft explosief boze buien. De begeleider is aanwezig om in te grijpen wanneer de jongen boos dreigt te worden. De leerkracht kan doorgaan met de les.
  • Een 4-jarige jongen met het syndroom van Down bezoekt de reguliere kleuterklas. De begeleider werkt individueel met hem om de ontwikkeling te stimuleren.
  • Een 13-jarige jongen die van school af moest wegens agressief gedrag, gaat met begeleiding nu wekelijks een aantal uur naar school. Zo komt hij stapsgewijs terug in het onderwijs.